تحلیل رویدادهای مالی به زبان حسابداری

 

در این درس می آموزید که رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادله اساسی حسابداری تاثیر می گذارند و یاد می گیرید چگونه رویدادها را به زبان حسابداری یعنی بدهکار و بستانکار بیان کنید.

دفتر حسابداری

در درس قبل با معادله اساسی حسابداری آشنا شدید. همانطور که می دانید، معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است:

دارایی ها =     بدهی ها +    سرمایه

در این درس می آموزید که رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادله اساسی حسابداری تاثیر می گذارد.

  تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

     همان طور که قبلا بیان شد، رویدادهای مالی، رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها، و سرمایه) تاثیر بگذارند.

به مثال زیر توجه کنید:

   مثال: آقای بامدادی در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ موسسه بامداد را تاسیس نمود. رویدادهای زیر طی اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در موسسه بامداد اتفاق افتاده است.

     ۱- در ۲ اسفند ماه آقای بامدادی مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد موسسه نمود.

   همانطور که در درس های قبل نیز توضیح داده شد، این رویداد، یک رویداد مالی است زیرا در اثر آن، هم دارایی های موسسه (صندوق یا وجه نقد) و هم سرمایه موسسه افزایش یافته است. برای ثبت رویدادها در سند حسابداری، باید رویدادها به زبان حسابداری یعنی بدهکار و بستانکار بیان شوند.

مهمترین و اصلی ترین کار حسابدار این است که بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری بیان کند.

برای این کار دو مرحله را پیش رو داریم:

   مرحله اول: تعیین اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری.

برای مثال، اثرات رویداد مالی فوق بر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است:

با آوردن ۹۰۰،۰۰۰ ریال پول نقد به موسسه، وجه نقد یا حساب صندوق افزایش پیدا می کند. همچنین با توجه به این که، این مبلغ را مالک به منظور تامین سرمایه موسسه وارد نموده است، سرمایه موسسه به همین میزان، یعنی ۹۰۰،۰۰۰ ریال، افزایش پیدا می کند. به طور خلاصه، اثرات رویداد فوق بر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است:

وجه نقد ۹۰۰،۰۰۰ ریال افزایش است.

سرمایه ۹۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

   مرحله دوم: بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهکار  و  بستانکار .

برای بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهکار و بستانکار یک قاعده بسیار ساده وجود دارد:

افزایش در سمت راست معادله اساسی حسابداری (دارایی ها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.

افزایش در سمت چپ معادله اساسی حسابداری (بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.

 برای بیان اثرات بدهکار و بستانکار رویدادها، از مفهوم حساب نیز می توان کمک گرفت. همانطور که قبلا گفته شد، حساب همانند ظرفی است که اطلاعات مربوط به هر کدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگه داری می شود. در حسابداری برای ثبت اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری یک واحد اقتصادی از حساب استفاده می شود.

برای مقاصد آموزشی حساب را معمولا” به شکل حرف T زبان انگلیسی به صورت زیر معرفی می کنند.

                                113053923064484204

افزایش هر دارایی را در سمت راست آن (بدهکار) و کاهش آن را در سمت چپ آن (بستانکار) ثبت می کنند.

افزایش بدهی ها و سرمایه را در سمت چپ آن (بستانکار) و کاهش آن را در سمت راست آن (بدهکار) ثبت می کنند.

مثال هایی برای بیان رویدادها به زبان حسابداری

4-ways-to-properly-distribute-the-salary

اکنون دوباره به مثال قبل دقت کنید. با این رویداد، وجه نقد ۹۰۰،۰۰۰ ریال و سرمایه نیز ۹۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است. اگر به تعریف دارایی که در درس قبل به آن اشاره شد مراجعه کنید، متوجه می شوید که وجه نقد یک دارایی است. پس حالا می دانید که افزایش در دارایی بدهکار می شود. از طرف دیگر سرمایه نیز افزایش می یابد، که با استفاده از قاعده فوق باید بستانکار شود. بنابراین رویدادهای فوق به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است، لذا بدهکار می شود.
 • سرمایه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است، لذا بستانکار می شود.

 به سایر رویدادهای مربوط به مثال توجه کنید.

رویداد مالی ۲- در ۸ اسفند ماه یک دستگاه خودرو به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال به صورت نقد خریداری شد.

تحلیل: در اثر این رویداد، یکی از دارایی ها تحت عنوان وسایل نقلیه (خودرو) مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است. همچنین یکی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد (صندوق) مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال کاهش یافته است. بنابراین رویداد فوق به صورت زیر بیان می شود:

 • وسایل نقلیه (دارایی ها) مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بدهکار می شود.
 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال کاهش یافته است لذا بستانکار می شود.

 رویداد مالی ۳– در ۹ اسفند ماه مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال به صورت قرض از شرکت الف دریافت شد.

 تحلیل: در اثر این رویداد مالی، یکی از دارایی ها (صندوق یا وجه نقد) مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است و همچنین بدهی شرکت (حساب های پرداختی) مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بدهکار می شود.
 • بدهی ها (حسابهای پرداختی) مبلغ ۸۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بستانکار می شود.

رویداد مالی ۴– در ۱۷ اسفند ماه مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال به صورت قرض به شرکت ب داده شد.

تحلیل: در اثر این رویداد، یکی از دارایی ها (صندوق یا وجه نقد) مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال کاهش و در مقابل، یکی دیگر از دارایی ها (حساب های دریافتی یا طلب) مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال کاهش یافته است لذا بستانکار می شود.
 • دارایی ها (حساب های دریافتنی یا طلب) مبلغ ۶۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بدهکار می شود.

رویداد مالی ۵– در ۲۲ اسفند ماه مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.

تحلیل: در اثر رویداد، یکی از دارایی ها (صندوق یا وجه نقد) مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال افزایش و در مقابل، یکی دیگر از دارایی ها (حساب های دریافتنی) مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال کاهش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است، لذا بدهکار می شود.
 • دارایی ها (حساب های دریافتنی یا طلب) مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال کاهش یافته است، لذا بستانکار می شود.

رویداد مالی ۶- در ۲۴ اسفند ماه آقای بامدادی مبلغ ۲۲،۰۰۰ ریال وجه نقد و مقداری اثاثیه اداری به مبلغ ۳۶،۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه گذاری مجدد وارد موسسه کرد.

تحلیل: رویداد فوق یک رویداد مالی است زیرا در اثر آن هم دارایی های موسسه ( صندوق و اثاث اداری ) و هم سرمایه موسسه افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود:

 • وجه نقد (دارایی ها) مبلغ ۲۲،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بدهکار می شود.
 • اثاثیه اداری (دارایی ها) به مبلغ ۳۶،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بدهکار می شود.
 • سرمایه مبلغ ۵۸،۰۰۰ ریال افزایش یافته است لذا بستانکار می شود.

اکنون که توانستید رویدادهای مالی را به زبان حسابداری بیان نمائید، می توانید رویدادهای مالی را در سند حسابداری ثبت کنید.

در درس بعد نحوه ثبت اسناد حسابداری را فرا خواهید گرفت.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416