تحریر دفاتر قانونی- دفتر کل

تحریر دفاتر
دفتر کل از روی دفتر روزنامه نوشته می شود. در درس قبل مشاهده کردید که در دفتر روزنامه، کلیه رویدادهای مالی به ترتیب وقوع، در سطح حساب کل درج می شوند. اما در دفتر کل چنین نیست.
در دفتر کل برای هر حساب کل، یک یا چند صفحه در نظر گرفته می شود و کل رویدادهای مالی مربوط به هر حساب پشت سر هم در این صفحات درج می شود.
اگر یک دفتر کل را باز کنید و صفحات اولیه را ببینید، مشاهده می کنید که جایی برای فهرست کردن حساب ها به ترتیب حروف الفبا و با ذکر صفحات در نظر گرفته شده است.
مثلا شما صفحه ۱ تا ۵ را به صندوق اختصاص می دهید. صفحات ۵ تا ۱۵ را به بانک. برای اینکه بدانید چه تعداد صفحه مناسب است، به گردش حساب ها دقت کنید و یا بر اساس دفاتر سال قبل تعداد صفحات مناسب را تخمین بزنید.
به هرحال اگر تعداد صفحات اضافه تر باشد مشکلی نیست و خالی می ماند. اگر هم طی دوره صفحات کم بیاید، در انتهای دفتر، می توانید دوباره صفحاتی را به آن کد حساب اختصاص دهید.
حالا فرض کنید می خواهید صفحه ۱ را که مربوط به حساب کل صندوق است، پر کنید. از اولین ثبتی که برای صندوق در دفتر روزنامه وارد شده شروع می کنید. در ستون شماره روزنامه، شماره صفحه دفتر روزنامه که این ثبت در آن است را وارد می کنید. بعد در ستون ماه و روز، تاریخ ثبت رویداد در دفتر روزنامه را وارد می کنید.

در ستون شرح شرح مختصری می نویسید. معمولا حسابداران عبارت به “شرح دفتر روزنامه” را جایگزین شرح می کنند.

حالا مبلغ بدهکار را وارد کنید. ستون مانده در اینجا چون اولین سطر است برابر همان مبلغ بدهکار خواهد بود. ستون تشخیص ماهیت مانده را مشخص می کند که در ادامه توضیح خواهم داد.
به همین ترتیب هرچه ثبت بدهکار و بستانکار برای صندوق در دفتر روزنامه دارید، پشت سر هم وارد می کنید. یادتان باشد، برای مبالغ بستانکار، در ستون تشخیص عبارت بس را وارد کنید و از سطر دوم، برای محاسبه ستون مانده، مبالغ بستانکار را از مانده قبلی کسر می کنید و مبالغ بدهکار را اضافه می کنید.
مثال :در دفتر روزنامه در بخشی از صفحه اول ثبت های زیر برای صندوق درج شده است:

دفتر روزنامه

در دفتر کل چنین می نویسیم:

 

دفتر کل

به همین ترتیب، همه ثبت های صندوق در صفحات مختلف دفتر روزنامه را یک به یک ، در چند صفحه ای که به حساب کل صندوق اختصاص داده ایم وارد می کنیم.

برای مانده گیری حساب ها کافی است، جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در هر حساب را یکدیگر کسر نمایید. اگر جمع اقلام بدهکار از بستانکار بیشتر شد، مانده بدهکار است در غیر اینصورت مانده بستانکار است. برای نشان دادن بدهکار یا بستانکار بودن مانده، از ستون تشخیص استفاده می کنیم و بدهکار را با بد و بستانکار را با بس نمایش می دهیم.

اگر از درس قبل بخاطر داشته باشید، در دفتر روزنامه ستونی داشتیم به نام شماره دفتر کل. حالا که دفتر کل را می نویسیم، می توانیم این ستون را پر کنیم. شماره صفحه دفتر کل مرتبط با هر ردیف دفتر روزنامه را دراین ستون وارد می کنیم. به این ترتیب از روی دفتر روزنامه میتوانید صفحه مربوط به هر ثبت را در دفتر کل پیدا کنید.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416