استثنائات و جرائم مالیات بر ارزش افزوده

در صد مالیات بر ارزش افزوده برای بعضی ازکالا ها متفاوت است می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده دخانیات برابر ۱۵ درصد که ۳ درصد عوارض و ۱۲ درصد مالیات می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بنزین و سوخت هواپیما ۳۰ درصد که ۱۰ درصد عوارض و ۲۰ درصد آن مالیات می باشد.

عوارض نفت سفید و نفت گاز، ده درصد و نفت کوره پنج درصد.

واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـرای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشـیمی، عـلاوه بـر مالیـات و عـوارض متعلـق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلاینـدگی مـی باشـند .

TAX1

جرائم

۱-عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یـا شناسایی حسب مورد.

۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق.

۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیـات متعلق.

۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجـاه درصـد (۵۰%) مالیـات متعلق.

۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۷- ماده ۲۳ ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهای به میـزان دو درصد (۲%)در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416
رفتن به نوار ابزار